ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมโรงสีข้าวศาลานา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมโรงสีข้าวศาลานา

โรงสีข้าวศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

  คุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานมูลนิธิ สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  และคุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและ เลขาธิการมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  ได้ให้การต้อนรับ  คุณชันภัทร ทรงลิลิตชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตัวแทนจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว  ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โรงสีข้าวศาลานา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีร่วมกันโดยได้เข้าไปศึกษางานในหลายส่วนของโรงสี ที่เป็นสถานที่ส่งต่อ ข้าวที่ปลูกด้วยใจ ไร้สารเคมี ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ กับความตั้งใจอันดีที่อยากแบ่งปันส่งต่อสุขภาพที่ดี ที่เราเชื่อว่า "พลังแห่งการแบ่งปัน" จะเป็นพลังไปสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรวิถีธรรมชาติสู่ความยั่งยืนได้