โครงการ

Close

Organic Agriculture

โครงการให้ความรู้และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการให้ความรู้และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรวิถีธรรมชาติ

 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
  - เกษตรกรผ่านการรับรองแปลงผลิตในระบบชุมชนรับรอง (SALANA PGS) ทุกประเภทการผลิต จำนวน 15 ราย และสามารถเข้ามาเป็นผู้ขายในตลาดบ้านรังนก จ.นครปฐม
  - เกษตรกรผ่านการรับรองแปลงผลิตในระบบชุมชนรับรอง (SALANA PGS) ทุกประเภทการผลิต จำนวน 10 พื้นที่
  - เกษตรกรที่ผ่านการรับรองแปลงผลิตในระบบชุมชนรับรอง (SALANA PGS) ประเภทข้าววิถีธรรมชาติ พัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานสากล (IFOAM) ได้ จำนวน 1 พื้นที่
  - เกิดพื้นที่ใหม่ในการทำเกษตรวิถีธรรมชาติ ประเภทการผลิตข้าว จำนวน 1 พื้นที่
 2. วิธีการดำเนินการ
  - ด้านความรู้
  ให้ความรู้ในการผลิตเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ และเชื่อมโยงแหล่งขายสินค้า พร้อมผลักดันให้เกิดรายได้กับผู้ผลิต
  - ด้านสนับสนุนทุน สนับสนุนทุนให้กับ Talent (พิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ) เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรวิถีธรรมชาติ
 3. กิจกรรมเด่น
  กิจกรรมให้ความรู้ รับรองมาตรฐาน และเชื่อมโยงผู้ขายเข้าสู่ระบบตลาดเพื่อสร้างเศรษฐกิ
 4. ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการ

โครงการให้ความรู้และตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตเกษตรวิถีธรรมชาติ

  {block_year}
 • {year}
 • {/block_year}

{progress_list} {/progress_list}