โครงการ

Close

Organic Agriculture

โครงการอบรมเกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการอบรมเกษตรวิถีธรรมชาติ

ณ บ้านเคียงนา ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

ประเทศไทยของเรา ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม เนื่องจากคนไทยสืบทอดอาชีพนี้มาอย่างยาวนาน ด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดิน ด้านภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ที่มีความเหมาะสม หรือความก้าวหน้าทางการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การปลูก การเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

จากปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรมากที่สุด ซึ่งช่วยสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าประเทศ และยังสร้างรายได้เลี้ยงปากท้องให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

รวมทั้ง นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้นต่างเข้ามามีบทบาทป้อนให้เกษตรกรเข้าสู่ “เกษตรอุตสาหกรรม” เน้นพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีจำนวนมากขึ้น และอาจเป็นไปได้ที่จะหลงลืมการทำ “เกษตรแบบยั่งยืน” ที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ความอดทน ความใจเย็นพอที่จะรอรับผลผลิตนั้น ๆ

และสิ่งเเหล่านี้จึงนำมาสู่แนวคิดของ "มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา" ที่ต้องการสนับสนุนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทั่วไป ไปจนถึงผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรวิถีธรรมชาติ ให้พัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรที่ผลิตในระบบ “เกษตรวิถีธรรมชาติ” เพื่อสร้างกำไรให้เทียบเท่าการทำ “เกษตรอุตสาหรรม”

โดยรูปแบบกระบวนการและวิธีการที่จะก่อให้เกิด "เกษตรวิถีธรรมชาติ" อยู่ภายใต้แนวคิด "เชื่อมั่น ทำได้ ขายเป็น และเห็นเป็นแบบอย่าง" ซึ่งเป็น โครงการอบรมเกษตรวิถีธรรมชาติ หลักสูตร "คิดแบบ Smart Farmer" ณ บ้านเคียง ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ภายใต้การดูแลของ ศาลานา ที่ดำเนินงานมาตลอดในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรมือใหม่ ด้วยการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของเกษตรวิถีธรรมชาติที่เข้าใจง่าย จากตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบ

พร้อมติดเครื่องมือเพิ่มทักษะการลงมือทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้รอบด้านที่ได้รับสู่พื้นที่ของตัวเองและกระจายสู่ชุมชนอีกด้วย  

 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
  เกิดงานอบรม 8 ครั้ง/ปี และผลักดัน Talent สู่ Smart Farmer ด้านเกษตรวิถีธรรมชาติอย่างน้อย 2 คน
 2. วิธีการดำเนินการ
  - ด้านงานอบรม เปิดกิจกรรมอบรมจำนวน 8 ครั้ง/ปี
  - ด้านสนับสนุนทุน ให้ทุนกับ Talent เพื่อพัฒนาระบบเกษตรวิถีธรรมชาติของตนเอง (พิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ) 
 3. กิจกรรมเด่น
  กิจกรรมอบรม หรือเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรวิถีธรรมชาติ
 4. ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการ

 

โครงการอบรมเกษตรวิถีธรรมชาติ

ณ บ้านเคียงนา ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

{progress_list} {/progress_list}