Community And Environment

Close

วัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติใิห้เกิด ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่าสู่ชนรุ่นหลัง รวมถึงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครของสังคมให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • การดำเนินงาน
  • สนับสนุนงบประมาณ
    ในการดำเนินการ
  • สนับสนุนการสร้าง
    เครือข่ายอาสาสมัคร