Education

Close

วัตถุประสงค์


การศึกษาถือเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ

การสนับสนุน ให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศ เกิดความมั่งคงในอนาคต ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ขนาดเล็ก ส่งผลต่อปัญหาสังคมในระยะยาว เราจึงมุ่งเน้นจัดทําโครงการโมเดลยกระดับ คุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และเป็น โมเดลให้กับโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ ต่อไป เพราะเช่ือว่าการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญของการ พัฒนาคนไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ