Other

Close

วัตถุประสงค์

การดำเนินการเพื่อสังคม มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเงินทุนในการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การจัดซื้อ-จัดหา โดยเฉพาะในการสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีอยู่หลายด้านด้วยกัน โดยเป้นไปในหลายรูปแบบ ทั้งสิ่งของ เครื่องใช้ ไปจนถึงเงินทุน