โครงการ

Close

อื่น ๆ

การบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

การบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

บริจาคเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะตามสถานการณ์ ตามความจำเป็น และตามความต้องการของสังคม

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย และในอีกหลายประเทศกำลังประสบปัญหากับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทา/ป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรด้านศาสนา ตลอดจนสถานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามความต้องการ และความจำเป็นที่เร่งด่วน อาทิ เครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์, แอลกอฮอล์ 95%, เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ, ชุดป้องไวรัส และหน้ากาก N95, ถุงมือ-ถุงขาทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น คาดว่าจะมีผลกระทบในระยะยาว โดยทางมูลนิธิฯ เห็นว่า การช่วยเหลือด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์การแพทย์เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ในการช่วยบรรเทา และป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโคโรน่า2019(COVID-19) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมในสภาวการณ์ปัจจุบัน

 1. วัตถุประสงค์
  เพื่อร่วมมือ ประสานงานกับบุคคล องค์กรการกุศล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรมซึ่งดำเนินการเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อสาธารณประโยชน์
 2. เป้าหมายการดำเนินโครงการ 
  - บริจาคให้กับพุทธศาสนสถาน
  - บริจาคให้กับสถานสงเคราะห์
  - บริจาคให้กับโรงพยาบาล
 3. แผนการดำเนินงานของโครงการ


การบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

บริจาคเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะตามสถานการณ์ ตามความจำเป็น และตามความต้องการของสังคม

ผลการดำเนินงานด้านการบริจาคให้กับพุทธศาสนสถาน
 ● บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 2,200 ชิ้น, แอลกอฮอล์เจลจำนวน 800 หลอด ให้กับ พุทธศาสนสถาน ใน จ.นครปฐม จำนวน 34 แห่ง
ผลการดำเนินงานด้านการบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์
 ● บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 5,520 ชิ้น, แอลกอฮอล์เจลจำนวน 4,638 หลอด ให้กับ สถานสงเคราะห์ ในพื้นที่ จ.นนทบุรี, กรุงเทพมหานคร และ จ.นครปฐมผลการดำเนินงาน
ด้านการบริจาคให้กับโรงพยาบาล

● บริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ให้กับ โรงพยาบาล ในพื้นที 5 จังหวัด จำนวน 8 แห่ง

 - โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 
 - โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 - โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม
 - โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม
 - โรงพยาบาลห้วยพลู จ. นครปฐม
 - โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม
 - โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น
 - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร