โครงการ

Close

อื่น ๆ

โครงการ Share for Life - ปันอิ่มเพื่อน้อง

โครงการ Share for Life - ปันอิ่มเพื่อน้อง

จ.ฉะเชิงเทรา, จ.ลพบุรี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สิงห์บุรี

โครงการ Share for Life - ปันอิ่มเพื่อน้อง ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

ในปัจจุบัน ยังมีน้อง ๆ หนู ๆ เยาวชนไทย โดยเฉพาะในหลายพื้นที่ ถือว่าห่างไกลคำว่าโภชนาการอยู่มาก หลายกรณีที่เคยเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา จากเหตุการณ์อาหารกลางวัน : ขนมจีนคลุกน้ำปลา ทำให้ปัญหาอาหารกลางวันของเด็ก ๆ กลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสนใจอีกครั้ง

ปัญหาเหล่านี้ เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเพราะขาดการบริหารจัดการ และจัดสรรหาผู้ประกอบการและวัตถุดิบอย่างมีคุณภาพ อาหารกลางวันในโรงเรียนส่วนใหญ่มีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอตามมาตรฐานที่เด็กไทยควรได้รับต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะธาตุเหล็ก วิตามิน A ใยอาหาร และแคลเซียม ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง เป็นเพราะบุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ด้านโภชนาการ ระบบจัดซื้อเน้นราคาถูก ขาดการกำหนดคุณภาพ และขาดการจัดการงบอาหารกลางวันในโรงเรียนขยายโอกาส งบประมาณส่วนของอาหารจึงถูกแบ่งให้ทั้งเด็กประถมและมัธยม ซึ่งนักเรียนมัธยมมีความต้องการมากกว่าประถม 1.5 เท่า

Share for Life - ปันอิ่มเพื่อน้อง จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน  บริษัท  ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปในสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชน มีวัตถุประสงค์ส่งมอบข้าวอินทรีย์ ให้น้อง ๆ เหล่านั้น ได้มีโอกาสอิ่มท้อง สุขภาพดี ปลอดภัยจากสารเคมี และเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยโภชนาการจากข้าวหลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกข้าวด้วยวิถีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเพิ่มโอกาสในการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

เป้าหมายในการมอบข้าวอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 กก. ให้กับโรงเรียน จำนวน 44 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย

  • จ.ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต
  • จ.ลพบุรี ประกอบด้วยพื้นที่ อ.เมือง อ.โคกสำโรง อ.บ้านหมี่ อ.โคกเจริญ อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม อ.ลาสนธิ และ อ.หนองม่วง
  • จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยพื้นที่ อ.อุทัย และ อ.บางซ้าย
  • จ.สิงห์บุรี ประกอบด้วยพื้นที่ อ.เมือง อ.ท่าช้าง อ.บางระจัน และ อ.อินทร์บุรี

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ

  • เด็กด้อยโอกาสที่มาจากครอบครัวที่รายได้น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน ในโรงเรียนประถมศึกษา และขยายโอกาส
  • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องของมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็ก และเยาวชน
  • เด็กด้อยโอกาสทุพโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และโรงเรียนสามารถมารับข้าวสารได้ด้วยตนเอง
  • กลุ่มเด็กที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านอาหาร และโภชนาการ 

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ โครงการ Share For Life

โครงการ Share for Life - ปันอิ่มเพื่อน้อง

จ.ฉะเชิงเทรา, จ.ลพบุรี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สิงห์บุรี

{progress_list} {/progress_list}