โครงการ

Close

Organic Agriculture

โครงการ Smart Farmer Model

โครงการ Smart Farmer Model

สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่ต้นแบบนักบริหารฟาร์มเกษตรวิถีธรรมชาติ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม


 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
  เกิดเกษตรกรต้นแบบนักบริหารฟาร์มเกษตรวิถีธรรมชาติ จำนวน 1 คนในปี 2563
 2. วิธีการดำเนินการ
  สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาระบบเกษตรในแปลงฟาร์ม สนับสนุนทุนให้กับ Talent (พิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ) เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่ต้นแบบนักบริหารฟาร์มเกษตรวิถีธรรมชาติ ณ พื้นที่ จังหวัดนครปฐม  
 3. กิจกรรมเด่น
  กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ และการบริหารฟาร์มอย่าง Smart
 4. ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการ

 

โครงการ Smart Farmer Model

สนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่ต้นแบบนักบริหารฟาร์มเกษตรวิถีธรรมชาติ ณ พื้นที่จังหวัดนครปฐม

{progress_list} {/progress_list}