Organic Agriculture

Close

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับศักยภาพเกษตรกร และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผู้บริโภค ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมแบบพึ่งพิงธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

  • การดำเนินงาน
  • สนับสนุนงบประมาณ
    ในการดำเนินการ
  • สนับสนุนการสร้าง
    เครือข่ายอาสาสมัคร

Organic Agriculture