โครงการ

Close

Education

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานกรรมการ และ นายสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการ ได้เข้าพบผู้แทนมูลนิธิ ซี. ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน โดยมอบเงินบริจาค จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิ ซี. ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเรื่องอาหาร เรื่องสุขภาพ เรื่องส่งเสริมอาชีพ และเรื่องส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส ทางสังคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนในโครงการเดก็ ซี. ซี. เอฟ. (กลุ่มเด็กที่ขาดแคลนพิเศษ)  

1. เป็นเด็กกําพร้า พิการ ขาดผู้เลี้ยงดู

2. มีฐานะยากจน (รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือน ไม่เกิน 5,000 บาท)

3. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดีไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน

4. ไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากองค์กรอื่น

5. ครอบครัวยากไร้ มีบุตรหลายคน

6. ไม่เป็นบุตรของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่มีรายได้ประจํา

โดยทุนการศึกษาได้มอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในโครงการเด็ก ซี. ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จํานวน 400 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท ให้กับเด็ก จํานวน 400 คน ในจังหวัดหนองบัวลําภู (2 ทุน ) ศรีสะเกษ (1 ทุน ) สกลนคร (4 ทุน ) เชียงใหม่ (37 ทุน ) แพร่ (82 ทุน ) เลย (82 ทุน ) แม่ฮ่องสอน (131 ทุน ) และตาก (61 ทุน )


โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

{progress_list} {/progress_list}