ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้จักระบบควบคุมภายใน ICS ที่สร้างความเชื่อมั่นให้ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรถึงผู้บริโภค

รู้จักระบบควบคุมภายใน ICS ที่สร้างความเชื่อมั่นให้ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกรถึงผู้บริโภค

... ถึงผลผลิตอินทรีย์แปะป้ายออร์แกนิกในท้องตลาดอาจสร้างความมั่นใจในความไร้สารเคมีปนเปื้อนให้ผู้บริโภคได้ส่วนหนึ่ง ยังมีอีกหลายคนตั้งคำถามถึงระบบการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำว่าปลอดภัยจริงอย่างที่เขาว่าไหม

มีระบบหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในกระบวนการผลิตของเกษตรกรคือ "ระบบควบคุมภายใน ICS" หรือ Internal Control System เป็นระบบระเบียบที่กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งขึ้นมา ให้การผลิตข้าวเป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสมาชิกจะต้องได้รับการตรวจประเมินแปลงภายในทุกแปลง เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยันความปลอดภัยในการผลิตให้ผู้บริโภคมั่นใจ โดยกลุ่มเกษตรกรที่มีระบบควบคุมภายใน ICS ยังสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งต่อผลผลิตไปในช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand) หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลอย่าง IFOAM ได้อีกด้วย กลุ่มเกษตรกรที่มีระบบควบคุมภายใน ICS จึงแข็งแรงมาก เพราะเป็นระบบที่ควบคุมคุณภาพในการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรได้เพิ่มความรู้และทักษะในการปลูกข้าวแบบมาตรฐานอินทรีย์อีกด้วย


มูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ และโครงการศาลานาก็มีระบบควบคุมภายใน ICS ของมาตรฐาน SALANA PGS เหมือนกัน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และให้การรับรองกลุ่มเกษตรกรเฉพาะกลุ่มที่ปลูกข้าวให้โครงการศาลานา โดยศาลานาจะลงไปตรวจมาตรฐานของกลุ่ม ถ้าต่ำว่ามาตรฐานจะแนะนำให้ปรับแก้เพื่อยกระดับมาตรฐานในกลุ่มให้สูงขึ้น และเมื่อกลุ่มเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานระบบควบคุมภายในที่กลุ่มตั้งขึ้นตามระบบมาตรฐาน Salana PGS ได้ผ่านฉลุย   โครงการก็จะยืนยันได้อย่างมั่นใจ ว่าผลผลิตที่มาจากโครงการศาลานานั้นปลอดภัย เตรียมส่งต่อให้คนกินได้


แต่หากคนกินเกิดข้อสงสัยในผลผลิตอินทรีย์ ก็สามารถตรวจสอบผลผลิตที่ซื้อมาจากกลุ่มเกษตรกรย้อนหลังได้ทุกกระบวนการผลิต ตามไปดูได้ถึงเอกสารระบบการทำงานของกลุ่มตั้งแต่การวางแผน จำนวนผลผลิต การจำหน่าย การเก็บเกี่ยว หรือกระทั่งหลักฐานการส่งขาย ระบบนี้จึงสามารถตอบทุกคำถามที่คนกินสงสัยได้ทุกข้อนั่นเอง