ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

สนับสนุนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา   ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างหลากหลายในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะตามเจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ   ในเดือนกรกฎาคมได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมให้กับหน่วยงาน 5 แห่ง จำนวน 1 ล้านบาทต่อแห่ง   เพื่อขับเคลื่อนงานที่เป็นประโยชน์สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

1.  มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

2.  มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

3.  มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

4.  มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

5. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ  มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังใหม่ วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี และก่อสร้างโรงมหรสพสาธิตเพื่อใช้จัดแสดงหุ่นกระบอก รวมถึงรวบรวมศิลปะสําคัญของชาติ เพื่อการศึกษาสืบทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป