โครงการ

Close

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

บ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


โครงการอนุรักษ์และประมงพื้นบ้าน ปี 2563
มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เริ่มปี 2563)

เป้าหมายโครงการ
ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านและผลักดันเกษตรกรผู้ทำประมงสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการ “ยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน” โดยดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมดำเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ด้วยการทำงานร่วมกับชุมชน สถานศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนตลอดแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์


ความสําคัญของโครงการ
อาชีพทำประมงพื้นบ้าน เป็นอาชีพที่สร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน แต่ในขณะเดียวกัน “หากวิธีการทำประมงไม่ถูกต้อง ก็เป็นการทำลายทรัพยากรเช่นกัน” การอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน จึงเป็นการฟื้นคืนวิถีที่นำไปสู่การคืนทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรให้กลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง


โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

บ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


การดําเนินโครงการ

2.1 ดําเนินโครงการ “Goal Together”

นำอาสาสมัครร่วมกับชุมชนลงแรงและเรียนรู้งานด้านการอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน เป็นปีที่ 1 (ปี 2563) กับกิจกรรม “ลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ” ในการทำและวางซั้งปลาในพื้นที่แนวเขตอนุรักษ์ พร้อมระดมความคิดร่วมกับชุมชนในการทำแผนข้อมูลแม่แบบ (Master plan) สำหรับเป็นแนวทางพัฒนาชุมชน

จากการดำเนินงานในปีที่ 1 กับกิจกรรม “ลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ” ได้จัดทำและวางซั้งปลา จำนวน 100 ซั้ง ในพื้นที่แนวเขตอนุรักษ์ 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายหรือการทำประมงพาณิชย์ หรือเครื่องมือที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของชุมชนได้ อีกทั้ง ยังส่งมอบแผนข้อมูลแม่แบบ (Master Plan) ให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์และการยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ปี 2564 โดยกิจกรรมในปีที่ 1 มีอาสาสมัคร Goal Together ชุมชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าร่วมทำกิจกรรมกว่า 100 คน

2.2 โครงการให้ความรู้ และรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ SALANA PGS

ดำเนินการให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรฯ เพื่อทำความเข้าใจ พร้อมร่วมกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำประมงที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อการบริโภค รวมถึงการออกแบบวิธีการ ขั้นตอนการรับรองแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน


2.3 จัดทำแผนสนับสนุนทุนเพื่อยกระดับสู่ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในปี 2564

ในปี 2563 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) ในการศึกษาบริบท ศักยภาพของชุมชน เพื่อเตรียมแผนยกระดับกลุ่มเกษตรกรฯ สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน รวมถึงวางแผนการสร้างแบรนด์ การแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัย เพื่อก้าวสู่จุดเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนอย่างเต็มรูปแบบผลสะท้อนจากอาสาสมัคร
"โครงการ Goal Together"


“ครั้งแรกกับงานอาสาสร้างคุณค่าและประทับใจ” โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทำกิจกรรมอาสา ชอบไปค่าย ชอบทำงานชุมชน การมางานอาสาในครั้งนี้ เป็นอะไรที่ท้าทายและต้องหาคำตอบ คือ “แปลกแต่ดี รู้สึกมีคุณค่า” ครั้งนี้ได้เห็นอะไรใหม่ๆ ได้ประสบการณ์ ได้เพื่อน ได้เปิดโลกทัศน์จากค่ายเดิมๆ ที่เคยไป อะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำ เช่น การนั่งเรือ ได้เรียนรู้แนวคิดของชุมชน และได้ใช้ความคิด ทำ Master Plan ให้ชุมชน รู้สึกดีที่อย่างน้อยความคิดของเราอาจมีส่วนในการร่วมผลักดันหรือเป็นประโยชน์กับชุมชนบ้าง อยากไปอีกทุกๆ ค่ายค่ะ

ดวงนภา จุคํา (มิลค์)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

“โอกาสสร้างคุณค่าต้องไขว่คว้าและลงมือทำ” ดีใจมากที่ ได้รับคัดเลือกให้มาค่ายอาสา เคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังว่ามาค่ายอาสากับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้ทำกิจกรรมที่มากกว่ากิจกรรม เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าทำไมเพื่อนพูดแบบนั้น เราเป็นคนชอบกิจกรรมอาสา ชอบออกค่าย จนมาค้นพบ ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง ตอนที่ได้ทำ Master plan อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมออกแบบเพื่อชุมชนจริงๆ ซึ่งหาไม่ได้ที่ไหน ขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ให้โอกาสค่ะ

ณิชาภัทร เพียรกาล (มีน)
บัณฑิตสาวป้ายแดง สถาปัตยกรรมศาสตร์

“งานอาสาให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด” ส่วนตัวไม่เคยคิดหรืออยู่ในหัวมาก่อน ว่างานอาสาต้องใช้สมอง ใช้ความคิด คิดว่าต้องมาออกแรงอย่างเดียว แต่มาค่ายอาสาครั้งนี้ นอกจากความสนุกสนานกับกิจกรรม หรือการออกแรง เรายังได้สร้างคุณค่าให้กับชุมชน สังคม ขอบคุณความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อชุมชน และสังคมอย่างจริงใจ ซึ่งไม่ใช่ที่ไหนๆ ก็ทำกัน

วิดา มานะพงศ์พันธ์ (วิ)
อาชีพ พนักงานบริษัท