โครงการ

Close

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
   วางซั้ง หรือปะการังเทียมเป็นระยะทาง 10 ก.ม. และเกิดศูนย์การเรียนธนาคารปูม้า 
 2. วิธีการดำเนินการ
  -  ด้านชุมชน
  สนับสนุนงานชุมชนในการทำปะการังเทียม (วางซั้ง) เฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย ให้ความรู้กับชุมชน-นักท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน และดำเนินกิจกรรมภายในชุมชน และเครือข่าย
  -  ด้านอาสาสมัคร ด้านอาสาสมัคร นำอาสาสมัครไปเรียนรู้ และสนับสนุนงานชุมชน
 3. กิจกรรมเด่น 
  ทำปะการังเทียม หรือเรียกว่า “วางซั้ง”
 4. ระยะเวลาของโครงการ 3 - 5 ปี 
 5. แผนการดำเนินงานของโครงการ โครงการวางซั้งและธนาคารปูม้า

ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

{progress_list} {/progress_list}