โครงการ

Close

เกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์วิถีเพอร์มาคัลเจอร์

โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์วิถีเพอร์มาคัลเจอร์

ยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกแบบวิถีธรรมชาติ


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมมือกับบริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด และภาคีความร่วมมือด้านเกษตรวิถีธรรมชาติ

เป้าหมายโครงการ
เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกแบบวิถีธรรมชาติให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจทําเกษตรกรรมอินทรีย์

ความสําคัญของโครงการ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมการส่งเสริมให้เกษตรกรทําเกษตรกรรมแบบวิถีธรรมชาติ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อสังคมไทย ทั้งความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมที่ยั่งยืน

โครงการอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ วิถีเพอร์มาคัลเจอร์
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําเกษตรแบบวิถีธรรมชาติ ในรูปแบบเพอร์มาคัลเจอร์ อาทิ การออกแบบผังฟาร์ม การปรับปรุงดิน การทําจุลินทรีย์ การทําปุ๋ยหมัก การบริหารจัดการทรัพยากรในฟาร์ม เพื่อให้ยกระดับความรู้เกษตรกรสู่การทําเกษตรกรรมอินทรีย์อย่างยั่งยืน

การดําเนินงานโครงการ
ในปี 2562-2563 มีการจัดอบรมทั้งสิ้น จํานวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมจํานวน 94 ราย ภายใต้แนวคิด “เชื่อมั่น ทําได้ ขายเป็น เห็นแบบอย่าง”
1. สร้างความ “เชื่อมั่น” ให้กับเกษตรกรมือใหม่ด้วยการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเกษตรที่เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง
2. เพิ่มทักษะการ “ทําได้” โดยให้ผู้เข้าอบรมรู้ว่าการทําเกษตรอินทรีย์ต้องเริ่มต้นจากอะไร รู้จักการวางแผนไปจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อ “วางแผนการใช้ทรัพยากรในแปลงฟาร์มอย่างคุ้มค่า และสามารถพึ่งพาตนเองได้”
3. เพิ่มทักษะการ “ขายเป็น” โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญในการทําการตลาดในแต่ละช่องทาง
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรและพื้นที่ต้นแบบเพื่อให้ “เห็นแบบอย่าง”ในการทําเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบเพอร์มาคัลเจอร์

โครงการอบรมเกษตรอินทรีย์วิถีเพอร์มาคัลเจอร์

ยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกแบบวิถีธรรมชาติ


การดําเนินงานโครงการ

ปี 2562-2563 จัดอบรมหลักสูตรเกษตรอินทรีย์ วิถีเพอร์มาคัลเจอร์ จํานวน 9 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมเป็น จํานวนรวม 94 ราย

ครั้งที่ 1: วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 3: วันที่13-14 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4: วันที่ 21-22 กันยายน 2562
ครั้งที่ 5: วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 6: วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 7: วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 8: วันที่ 20 กันยายน 2563
ครั้งที่ 9: วันที่ 31 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563


รูปแบบการอบรม
1.) นิเวศเกษตรเรียนรู้ระบบการเกื้อกูลกันของธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตตั้งแต่ใต้ดินถึงนิเวศบนดิน โดยในแต่ละนิเวศจะมีกลไกตามธรรมชาติที่คอยควบคุมให้เกิดความสมดุลด้วยตัวระบบเอง


2.) ทําปุ๋ยหมักแบบกลับกองเรียนรู้การนําทรัพยากรในแปลงฟาร์ม และเศษอาหารในชุมชน มาทําปุ๋ยหมัก (Zero Waste) เพื่อลดต้นทุนในการทําเกษตรลดเวลา และเพิ่มมูลค่าจากของเหลือในแปลงฟาร์ม


3.) เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนกับพื้นที่ต้นแบบ เรียนรู้เรื่องการทําเกษตรผสมผสานตามหลักเกษตรวิถีธรรมชาติการวางผังไร่นาตามหลักเพอร์มาคัลเจอร์ การจัดการผังฟาร์มซึ่งเป็นการออกแบบให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในระบบให้มีความเหมาะสมรวมไปถึงการกระจายความเสี่ยงของผลผลิต การออกแบบระบบจัดการน้ำในแปลงฟาร์ม และการจัดการระบบปศุสัตว์


4.) ออกแบบผังฟาร์มเรียนรู้การออกแบบผังฟาร์มการจัดระบบภายในฟาร์มเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามบริบทของเกษตรกร และสอดคล้องตามแนวทางเพอร์มาคัลเจอร์

 


ผลสะท้อนจากผู้เข้าอบรม
“เกษตรอินทรีย์ วิถีเพอร์มาคัลเจอร์”


คุณผ่องพรรณ ลีลาวดีสมุนไพร
ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9

ความรู้สึกหลังจากการที่ได้มาอบรมเป็นอย่างไรบ้าง รู้สึกมั่นใจและมีหลักคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นในการวางผังฟาร์มเกษตร ในพื้นที่ของตัวเองค่ะ คิดว่าได้ประโยชน์อะไรจากการอบรมครั้งที่ผ่านไปบ้าง และจะนําไปปฏิบัติ หรือปรับใช้อย่างไรกับพื้นที่แปลงของตนเองได้ประโยชน์มาก เพราะวิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง ในการปฏิบัติทําให้ตอบข้อสงสัยได้เข้าใจง่ายและชัดเจน ทําให้เราสามารถนําหลักคิดไปวางผังฟาร์ม บนพื้นที่ของเราได้ด้วยความเข้าใจตามหลักการเกื้อกูล กันของธรรมชาติทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดของเสียในฟาร์มวางแผนการทําแปลงของตนเองในอนาคตอย่างไรต่อไป วางแผนทําแปลงเกษตรในพื้นที่ของตัวเองโดยเริ่มจากการวางผังฟาร์ม เข้าไปสังเกตและทําความเข้าใจลักษณะพื้นที่ ดินฟ้าอากาศ แล้วปรับผัง ที่วางไว้ ตามความเหมาะสมเกิดสมดุลและเกื้อกูลกันของระบบนิเวศน์ สุดท้ายคือลงมือทําคงเริ่มจากการขุดบ่อน้ำ ทําระบบน้ำในโรงเรือน และแปลงเกษตรทั้งไม่ยืนต้น ไม้ผล และแปลงผักคุณจุฑาทิพย์ เจียมประภา
(ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 9)

ความรู้สึกหลังจากการที่ได้มาอบรมเป็นอย่างไรบ้าง การอบรมสนุกมากค่ะ อาจารย์อธิบายสอนได้เห็นภาพมาก ทีมงานก็ดูแลดี เรียนแล้วรู้สึกมีกําลังใจในการจะไปเริ่มต้นการทําเกษตร คิดว่าได้ประโยชน์อะไรจากการอบรมครั้งที่ผ่านไปบ้าง และจะนําไปปฏิบัติหรือปรับใช้อย่างไรกับพื้นที่แปลงของตนเอง เนื่องจากการสอนของอาจารย์อธิบายอย่างเปนเหตุและผลทําให้เข้าใจ ได้ว่าทําไมถึงต้องทําอย่างนี้ อย่างนั้น คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด สามารถนําไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะไปทําเกษตรจริงจังหรือทําเล่นๆอยู่กับบ้านก็ได้หมดค่ะ วางแผนการทําแปลงของตนเองในอนาคตอย่างไรต่อไปเนื่องจากก่อนไปเรียน ยังไม่มีความรู้ และยังไม่ได้คิดถึงแผนการทําแปลงหลังจากที่เรียนไป เห็นภาพโดยรวมมากขึ้นจะเอาความรู้ไปใช้ในทุกๆ ด้านเริ่มตั้งแต่วางผังแปลงวิธีการปลูก การดูแล การทําดิน / ปุ๋ย วิถีอินทรีย์ เลยค่ะ