โครงการ

Close

อื่น ๆ

การบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ

การบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละมูลนิธิ

ในสังคมของเราทุกวันนี้ ยังมีผู้ที่ขาดโอกาสต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก จึงมีโครงการ และมูลนิธิมากมาย หลายมูลนิธิที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองโอกาสต่าง ๆ เหล่านั้น


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนโครงการ และมูลนิธิเหล่านั้น โดยดำเนินการบริจาคทั้งเงินทุน และสิ่งของ เติมเต็มอุดมการณ์เพื่อโลก เพื่อสังคมที่ดีขึ้นต่อไป

 1. วัตถุประสงค์
  เพื่อมอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิต่าง ๆ ร่วมมือ เพื่อนำไปทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละมูลนิธิ
 2. เป้าหมายการดำเนินโครงการ 
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
 3. แผนการดำเนินงานของโครงการ


การบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ

บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละมูลนิธิ

ผลการดำเนินงานด้านการบริจาคเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิต่าง ๆ

 ●  มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต  เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบนายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ (รองประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจักรพันธุ์ โปษยกฤตพิพิธธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป


  ●  มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) ได้เข้าพบนางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ (ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือค่าอาหาร และค่ารักษาบาลสัตว์เจ็บป่วยของช้างและสัตว์อื่น ๆ รวมทั้ง สนับสนุนในเรื่องการหาพื้นที่ รวมถึงจ้างงานคนในชุมชนในการปลูกพืชอาหารช้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป


   ●   มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบผู้แทนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเรื่องอาหาร เรื่องสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพของชาติต่อไป


    ●   มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา  เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบนายธนากร สุวรรณศิลป์ (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้


       ●  มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) เข้าพบผู้แทนมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิขาเทียมได้ช่วยเหลือผู้การขาขาดที่ยากไร้ เป็นจำนวนมากกว่า 30,000 รายโดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ