โครงการ

Close

อื่น ๆ

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

มููลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดย คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ประธานมูลนิธิ) มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน โดย ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (รองประธานกรรมการบริหาร) และบริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย คุณธนินท์ธร วิมลวรวิโรจน์ (กรรมการ) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Share For Life "ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมอบข้าวอินทรีย์ให้กับเด็กด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ และสนับสนุนเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

อนึ่ง โครงการดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายในการส่งมอบข้าวหอมอินทรีย์5สายพันธุ์ จำนวนกว่า 30,000 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียน 44 แห่ง (เด็กนักเรียน ประมาณ 8,500 คน) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดี อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไปท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคข้าว เพื่อส่งมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสได้ โดยหากสนใจบริจาค กรุณา....คลิก

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

มููลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการ Share for Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”