โครงการ

Close

อื่น ๆ

การบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การบริจาคเพื่อสนับสนุน และนำไปทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

   การดำเนินการเพื่อสังคม มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเงินทุนในการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การจัดซื้อ-จัดหา โดยเฉพาะในการสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีอยู่หลายด้านด้วยกัน โดยเป็นไปในหลายรูปแบบ ทั้งสิ่งของ เครื่องใช้ ไปจนถึงเงินทุน 

   ในส่วนของทาง “มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา” ก็ได้มีการดำเนินงานในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ตามความจำเป็น และความต้องการของสังคม อาทิ การบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยดำเนินการบริจาคทั้งเงินทุนและสิ่งของ เติมเต็มอุดมการณ์เพื่อโลก เพื่อสังคมที่ดีขึ้นต่อไป 

 1. วัตถุประสงค์
  เพื่อมอบเงินและสิ่งของสนับสนุน เพื่อนำไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
 2. เป้าหมายการดำเนินโครงการ 
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
  - มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
  - บริจาคทุนการศึกษา เพื่อวาดจิตรกรรมฝาผนังวัดสมรโกฏิ กรุงเทพฯ
  - สนับสนุนอาคาร - เครื่องมือ เพื่อสาธารณูปโภคให้กับ รพ.สต.ในพื้นที่ จ.นครปฐม
  - บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร หรือบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น
  - บริจาคข้าวอินทรีย์ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
  - บริจาคเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะตามสถานการณ์ ตามความจำเป็น และความต้องการของสังคม   
 3. แผนการดำเนินงานของโครงการ

การบริจาคเพื่อประโยชน์สาธารณะ

การบริจาคเพื่อสนับสนุน และนำไปทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

การดำเนินงานด้านการบริจาคเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิต่าง ๆ ในปี 2563

มิถุนายน

  ● มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบนายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ (รองประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจักรพันธุ์ โปษยกฤตพิพิธธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป


      ● มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) ได้เข้าพบนางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ (ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือค่าอาหาร และค่ารักษาบาลสัตว์เจ็บป่วยของช้างและสัตว์อื่น ๆ รวมทั้ง สนับสนุนในเรื่องการหาพื้นที่ รวมถึงจ้างงานคนในชุมชนในการปลูกพืชอาหารช้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป


    ●  มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน  เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบผู้แทนมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเรื่องอาหาร เรื่องสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพของชาติต่อไป


     ● มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา    เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบนายธนากร สุวรรณศิลป์ (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้


     ● มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ  เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา เข้าพบผู้แทนมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิขาเทียมได้ช่วยเหลือผู้การขาขาดที่ยากไร้ เป็นจำนวนมากกว่า 30,000 ราย โดยไม่ยึดเชื้อชาติและศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ

กรกฎาคม

เครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์

     เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทย และในอีกหลายประเทศกำลังประสบปัญหากับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทา/ป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรด้านศาสนา ตลอดจนสถานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามความต้องการ และความจำเป็นที่เร่งด่วน อาทิ เครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์, แอลกอฮอล์ 95%, เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ, ชุดป้องไวรัส และหน้ากาก N95, ถุงมือ-ถุงขาทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้น คาดว่าจะมีผลกระทบในระยะยาว โดยทางมูลนิธิฯ เห็นว่า การช่วยเหลือด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์การแพทย์เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ในการช่วยบรรเทา และป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโคโรน่า2019(COVID-19) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมในสภาวการณ์ปัจจุบัน 


บริจาคให้กับพุทธศาสนสถาน

     บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 2,200 ชิ้น, แอลกอฮอล์เจลจำนวน 800 หลอด ให้กับ พุทธศาสนสถาน  ใน จ.นครปฐม จำนวน 34 แห่ง


บริจาคให้กับสถานสงเคราะห์  

●  บริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 5,520 ชิ้น, แอลกอฮอล์เจลจำนวน 4,638 หลอด ให้กับ สถานสงเคราะห์ ในพื้นที่ จ.นนทบุรี, กรุงเทพมหานคร และ จ.นครปฐมสิงหาคม
บริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ให้กับ โรงพยาบาลในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวน 8 แห่ง
  - โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ
  - โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  - โรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม
  - โรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม
  - โรงพยาบาลห้วยพลู จ. นครปฐม
  - โรงพยาบาลนครชัยศรี จ.นครปฐม
  - โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น
  - โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร