โครงการ

Close

อื่น ๆ

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

     การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการทำงานและความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี เพราะหน่วยงานภาคีมีทักษะความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง เราจึงมุ่งเน้นทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการบูรณาการทักษะความเชี่ยวชาญ ได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามบริบทของกลุ่มเป้าหมาย จะส่งผลให้โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 4 โครงการ

1. โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. โครงการความร่วมมือด้านอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนด้อยโอกาส (โครงการ Share for Life ปันอิ่ม เพื่อน้อง) มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน x บริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด)

3. โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการแพทย์ และสาธารณสุขโรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น

4. โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติกในโรงเรียน ( โครงการ Crush Bottle Bank) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ


     มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดย คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (ประธานมูลนิธิ) มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน โดย ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (รองประธานกรรมการบริหาร) และบริษัท ศาลานา ออแกนิค วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย คุณธนินท์ธร วิมลวรวิโรจน์ (กรรมการ) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Share For Life "ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมอบข้าวอินทรีย์ให้กับเด็กด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ และสนับสนุนเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

    อนึ่ง โครงการดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายในการส่งมอบข้าวหอมอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ จำนวนกว่า 30,000 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียน 44 แห่ง (เด็กนักเรียน ประมาณ 8,500 คน) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดี อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป


ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคข้าว เพื่อส่งมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสได้ โดยหากสนใจบริจาค กรุณา....คลิกพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพลเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย (M2) จังหวัดขอนแก่นโซนใต้ ระหว่าง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กับ โรงพยาบาลพล ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการบูรณาการและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ประกอบไปด้วย

ชั้นที่ 1 ลานจอดรถผู้มารับบริการ

ชั้นที่ 2 แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรค ห้องบัตร ห้องยา ห้องเอ็กซเรย์

ชั้นที่ 3 ห้องผู้ป่วยวิกฤติ( ICU) ธนาคารเลือด เทคนิคการแพทย์ แผนกทันตกรรม

ชั้นที่ 4 ห้องผ่าตัด ห้องคลอด


  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดและลดภาระของผู้มารับบริการที่ต้องเดินทางไกล และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนสนับสนุนทรัพยากรในระยะต่อไป อันได้แก่ เครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัสดุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบให้ทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการการแพทย์เฉพาะทาง ตามเกณฑ์คุณภาพ นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์