โครงการ

Close

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้สูงอายุ

โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้สูงอายุ

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือในการพัฒนาโครงการวิจัย “ นวัตกรรมอาหารเสริมสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่ ผลิตจากสารสกัดออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ในเมล็ดรํา และใบของข้าวพันธุ์สีเข้ม ” มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา นําโดย คุณสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการ จํานวน 1,424,100 บาท ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้สูงอายุ

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

{progress_list} {/progress_list}