โครงการ

Close

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 3 ธันวาคม 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลพลเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย (M2) จังหวัด ขอนแก่นโซนใต้ จะดําเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อบริการประชาชนในเขตอําเภอพล อําเภอหนอง สองห้อง อําเภอแว้งน้อย และอําเภอแวงใหญ่ โดยให้บริการ 4 มิติ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนให้บริการอย่างเป็นองค์รวม มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน และใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพิ่มการส่งต่อผู้ป่วยจาก โรงพยาบาลลูกข่ายมาโรงพยาบาลพล ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อลดความแออัด


โครงการดังกล่าว ได้ลงนามความร่วมมือ โดย คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ประธานกรรมการมูลนิธิสุทธิ รัตน์ อยู่วิทยา นายแพทย์ประวีร์ คําศรีสุข ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพล พร้อมมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนตลอดจนตัวแทนจากภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์


คุณหมอนักพัฒนา
นพ.ประวีร์ คําศรีสุข
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น

1. สิ่งที่อยากบอก มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร กรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาโรงพยาบาลขนาดเล็กของเราให้มีศักยภาพในด้านการให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการบริการของภาครัฐ การเป็นแม่ข่ายในการดูแลในอนาคตสามารถดูแลและให้บริการประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น

2. จุดแข็งของการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่เข้าถึงชุมชนจริง พึ่งพิงได้ บริการด้วยใจ
โรงพยาบาลพล มียุทธศาสตร์ในการทํางาน คือการรับนโยบายมาจากจังหวัด เรื่องของการเสริมสร้าง การสร้างความเข้มแข็ง เริ่มจาก
2.1) พัฒนาระบบภายในของโรงพยาบาล คือ พัฒนาบุคลากร (แพทย์เฉพาะทาง) โดยการให้ทุนไปเรียนต่อแล้วกลับมาพัฒนา
2.2) การสร้างมาตรฐานและคุณภาพในด้านการให้การรักษา การบริการด้วยใจ
2.3) การสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ คือ ทำให้ประชาชนรู้สึกเสมือนบ้าน เขาสามารถพึ่งพิงได้ นั่นหมายถึงว่า ประชาชนทุกคนต้องได้รับการบริการ เข้าถึงการบริการได้อย่างเท่าเทียม

3. โรงพยาบาลพล มีการเชื่อมประสาน หรือบูรณาการความร่วมมือกับประชาชน อย่างไร
ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพราะถือว่าภาคีความร่วมมือมีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งภาคีระดับหน่วยงาน ภาคีระดับชุมชน ภาคประชาสังคม ประชาชนทั่วไปเขาต้องมีบทบาทในการรับรู้รับทราบการทำงานของเรา “ร่วมกันบริหารโรงพยาบาล” คือ ทำให้ชุมชน หรือ ประชาชน รู้สึกเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นแค่ผู้มารับบริการจากเรา

4. ทำอย่างไรจึงจะสามารถบอกว่าชุมชนเป็นเจ้าของโรงพยาบาล หรือ มีความรู้สึกแบบนั้นได้
ให้ความสำคัญกับทุกคน ให้บทบาท โรงพยาบาลพลทำงานร่วมกับภาคีหลายภาคส่วนและพยายามสร้างบทบาทให้กับทุกๆหน่วยงาน ให้โอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนี่งในการทำงานเราพยายามสร้างโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน โดยให้ชุมชนเป็นสื่อสารเป็นกระบอกเสียงให้กับโรงพยาบาลที่สำคัญเรามุ่งให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมด้านการบริการประชาชนด้วยหัวใจ

5. ปัจจุบันสื่อ Social Media มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมทั้งด้านบวกและลบ โรงพยาบาลมีกระบวน หรือวิธีการในการจัดการเรื่องนี้อย่างไร เพราะมันอาจจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล
ปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารที่รวดเร็วเหมือนมีการจับจ้องการทำงานตลอดเวลา Social media สร้าง Social Movement ได้ดีเวลามีประเด็นข่าวจะไปเร็วมาก ดังนั้น เราก็ใช้จังหวะนี้ในการบริการประชาชนมีหน่วยแจ้งข่าวในชุมชนหลายครั้งที่เราได้รับการบ่นเรื่องของการบริการผ่านโลก Social มันก็ทำให้เราได้มองกระบวนการทำงานของเราคนของเรา และการบริการว่ามันสอดคล้องหรือเหมาะสมหรือยังต้องพัฒนาอะไร อะไรคือปัญหา เราก็จะสามารถบริหารจัดการได้

โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น

{progress_list} {/progress_list}