โครงการ

Close

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติก (Crush Bottle Bank)

โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติก (Crush Bottle Bank)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันที่ 23 ธันวาคม 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือ ด้านการร่วมพัฒนานวัตกรรม "โครงการ Crushed Bottle Bank" ระหว่างโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเครื่องบีบอัดขวดพลาสติก จํานวน 5 เครื่อง มูลค่ารวม 750,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ขวดพลาสติกในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมพฤติกรรมการแยกขยะรีไซเคิล
3. เพื่อเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงเรียน โรงพยาบาล จํานวน 5 แห่ง และนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรม Crushed Bottle Bank เพื่อขยายผลในระยะต่อไป


โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติก (Crush Bottle Bank)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

{progress_list} {/progress_list}