โครงการ

Close

การศึกษา

โครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส

โครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน


การอ่านหนังสือนั้นมีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในความสําเร็จของปัจเจกบุคคล เป็นที่ทราบกันดีว่าการอ่านหนังสือจะช่วยกระตุ่นการทํางานของสมองพัฒนาเรื่อง
การจําช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดต่างๆ ที่กําลังเผชิญ และช่วยให้มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีขึ้น มีทักษะในการสื่อสารที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ การทํางาน และการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไป ช่วยให้สามารถฝึกฝนทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และเสริมสร้างจินตนาการได้ เป็นประโยชน์กับเด็กๆ ที่อยู่ในช่วงวัยกําลังศึกษาเล้าเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ในปี พ. ศ. 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้สนับสนุนหนังสือสําหรับเด็ก ในความดูแลของ มูลนิธิ ซี. ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในโครงการพัฒนาห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียนซึ่งสอดคล่องกับแนวทางของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดแนวทางให้ห้องสมุดเป็น “ ห้องสมุด 3 ดี ” ที่เน้น การพัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี ท้ังนี้เนื่องจากห้องสมุดในโรงเรียนเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งรวม ความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ และห้องสมุดยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริม ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน “ ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งประเทืองปัญญา สนองความต้องการของผู้ใช้ ” โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สระแก้ว กาญจนบุรี และกรุงเทพฯ จํานวน 106 โรงเรียน จํานวนเด็ก 6,667 คน เพื่อใช้เป็นสื่อ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของนักเรียนต่อไป


ในเดือนพฤศจิกายน 2563 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือโครงการพุทธจิตให้กับโรงเรียน 106 แห่ง จํานวนรวม
81,985 เล่ม


มอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนเครือข่าย มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้ด้วยการอ่านหนังสือที่เหมาะสม
กับวัย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึง ความรู้ในการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผลสะท้อนจากมูลนิธิ CCF
“โครงการพุทธจิต”

หนังสือที่ได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา หลังจากที่ได้นำมามอบให้ทั้ง 106 โรงเรียน ได้มีการนำไปต่อยอดความรู้ ดังนี้

1.) กิจกรรมรักการอ่านโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยให้เด็ก ๆ สรุปเรื่องราวหลังจากอ่านหนังสือ และมาเล่าต่อเพื่อน ๆ ฟังเป็นการเพิ่มเติมทักษะการเล่าเรื่องย่อความและการนำเสนอในที่สาธารณะ จากการเก็บสถิติพบว่านักเรียนได้ให้ความสนใจในการเข้าห้องสมุดมากขึ้น 10% ในระยะเวลาหนึ่งเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562

2.) กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เมื่อนักเรียนได้อ่านหนังสือ และเล่าเรื่องจากที่ได้อ่าน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กคือการต่อยอดให้นักเรียนที่ได้ทำหนังสือเล่มเล็กในเรื่องที่ตนเองสนใจโดยการค้นคว้าด้วยตัวเอง

3.) กิจกรรมเด็กดีมีคุณธรรมโรงเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ได้นำหนังสือสวดมนต์ที่ได้รับมาใช่ในกิจกรรมนี้

4.) กิจกรรมอ่านหนังสือกับครอบครัว นักเรียนสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านกับครอบครัวได้ นอกจากจะฝึกทักษะการอ่านของเด็ก ๆ ยังรวมไปถึงครอบครัว และยังเพิ่มเวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน
30 ธันวาคม 2563
ผลสะท้อนจากเด็กนักเรียน
“โครงการพุทธจิต”


จังหวัดฉะเชิงเทรา
“หนูขอขอบคุณมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ที่ได้มอบหนังสือให้โรงเรียนของหนู หนูดีใจมากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นหนังสือที่ได้มาหนูจะอ่านและดูแลรักษาอย่างดีเอาไว้ให้รุ่นน้องได้อ่านสิ่งดี ๆ เหมือนกับหนู ขอบคุณมากนะคะ”

เด็กหญิงสุกฤตา ปราสาททอง
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จังหวัดสระแก้ว
“ผมรู้สึกดีใจมาก ๆ ครับที่ได้รับหนังสือจากท่านผู้ใหญ่ใจดี อ่านสนุกเพลิดเพลินมาก ๆ ครับ โดยเฉพาะหนังสือที่มีรูปภาพครับ”

เด็กชายอัศวิน บุญคำ (น้องอิคคิว)จังหวัดสิงห์บุรี
“หนูดีใจค่ะที่ได้เข้ามาอ่านหนังสือในห้องสมุดกับเพื่อน มีหนังสือหลายอย่าง หนูเลือกอ่านเรื่องรามเกียรติ์ ทำให้หนูรู้จักตัวละคร ชื่อนางสีดา มีทหารเอก ซื่อสัตย์ ฉลาดหลักแหลม ชื่อหนุมาน หนูขอขอบคุณ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ที่มอบหนังสือมาให้หนู และเพื่อนได้อ่านค่ะ”

เด็กหญิงจันทกานต์ ปัญญาแก้ว
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3จังหวัดอยุธยา
“ขอขอบพระคุณที่ให้หนังสือมาเพิ่มเติมห้องสมุดของโรงเรียนผมเป็นหนังสือที่ดี ให้ความรู้ผมจะพาเพื่อน ๆ และ น้อง ๆ ไปอ่านที่ห้องสมุดบ่อย ๆ ครับ”

เด็กชายภาคภูมิ สุภาพทรัพย์
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6จังหวัดลพบุรี
“หนูขอขอบคุณ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ที่มอบหนังสือที่น่าอ่าน นะคะหนังสือที่หนูชอบคือหนังสือวันสำคัญของไทยมากเลยค่ะ มีภาพและเนื้อหาที่สนุก และยังให้ความรู้กับหนูกับหนูในหลาย ๆ อย่างเลยค่ะ และยังมีหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่หนูได้อ่านอีกค่ะ คือหนังสือกามนิตรามเกียรติ์ เวตาล เป็นหนังสือการ์ตูนสนุกและยังได้ความรูปมากมาย เลยค่ะ ที่โรงเรียนมีกิจกรรมรักการอ่านที่ให้พวกหนูอ่านหนังสือ และจดบันทึกความรู้ หนูสัญญาว่าจะนำหนังสือที่ท่านให้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุดนะคะ หนูขอขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะ”

เด็กหญิงณัชชา กุลตา
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2จังหวัดกาญจนบุรี
“หนูดีใจมากคะที่ได้อ่านหนังสือที่ท่านส่งมาให้หนูและเพื่อนในโรงเรียน หนูขอขอบคุณท่านมากค่ะ”

เด็กหญิงขวัญจิรา พันธ์สงวน

โครงการมอบหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

{progress_list} {/progress_list}