โครงการ

Close

เกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการสนับสนุนเกษตรกรสู่ Smart Farmer

โครงการสนับสนุนเกษตรกรสู่ Smart Farmer

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาศักยภาพให้กับ นายณรงค์ กลิ่นถือศีล และนางสาวสาริสา นามสิน

เป้าหมายโครงการ
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ ผู้สนใจทําเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์

ความสําคัญของโครงการ
การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นผู้มีความรู้ในการจัดการวางแผนการเพาะปลูก และบริหารฟาร์มอย่างชาญฉลาด (Smart Farmer) โดยใช้ความรู้ หรือเทคโนโลยีในการสร้างคุณภาพให้กับผลผลิต การจัดการต้นทุน การเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูป ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจทําเกษตรอินทรีย์มากขึ้น และยังเป็นการยกระดับเกษตรกรอย่างชาญฉลาดให้กับเกษตรกรในปัจจุบัน

ต้นแบบเกษตรกร และพื้นที่ทําเกษตรกรรมที่มีการจัดการ และออกแบบอย่าง ชาญฉลาด จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เกษตรกรในปัจจุบันสามารถทําเกษตรกรรมในรูป แบบเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน


โครงการสนับสนุนเกษตรกรสู่ Smart Farmer

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


การดําเนินงานโครงการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทําเกษตรวิถีธรรมชาติให้กับเกษตรกร จํานวน 2 ราย ดังนี้


1. นายณรงค์ กลิ่นถือศีล
เป็นเกษตรกรที่มีแนวทางในการทําเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน และมีเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมไปสู่พื้นที่การเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ และระบบการเพาะปลูกที่หลากหลายโดยได้รับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ดังนี้
   1.1 พัฒนาองค์ความรู้การผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์
      1.1.1 การผลิตพันธุ์ข้าวอินทรีย์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์การควบคุม มาตรฐานการขอใบอนุญาต และการเก็บรักษา
      1.1.2 การสร้างระบบรับรองเมล็ดพันธุ์ในรูปแบบกลุ่ม
      1.1.3 การควบคุมคุณภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน

   1.2 พัฒนาแนวคิดการบริหารฟาร์ม และการบริหารระบบตลาด
      1.2.1 แนวคิดการบริหารจัดการสมาชิกและเครือข่าย
      1.2.2 การวางแผนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาด
      1.2.3 การวางผังฟาร์ม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จากการศึกษาดูงานเกษตรกรได้นําความรู้มาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ โดยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับเกษตรกรที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ ได้นําแนวคิดการวางผังฟาร์มมาพัฒนา และปรับปรุงในพื้นฟาร์มของตนเอง โดยได้ออกแบบและจัดทําระบบน้ำที่เอื้อต้อการเพาะปลูกที่หลากหลายมากขึ้น รองรับการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจรวมถึงเป็นการสร้างภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรอินทรีย์ในอนาคต


2. นางสาวสาริสา นามสิน
เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทําอาชีพเกษตรกรรมอินทรีย์อย่างเต็มตัว พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ และใส่ใจเรื่องการทําเกษตรแบบอินทรีย์ โดยมีความโดดเด่น ในเรื่องการปลูกผักสลัดอินทรีย์ และระบบปศุสัตว์อินทรีย์ในรูปแบบการหมุนเวียน ทรัพยากรในแปลงฟาร์ม

โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจการปลูกผักสลัด และอยู่ระหว่างการขอมาตรฐานการทําปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) โดยได้รับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดังนี้
   2.1 พัฒนาศักยภาพการปลูกผักสลัด
      2.1.1 การเก็บเมล็ดพันธุ์
      2.1.2 การเพาะกล้าพันธุ์
      2.1.3 การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
      2.1.4 การเตรียมดินเพาะปลูก
      2.1.5 การดูแลรักษา (เมล็ดพันธุ์ ผลผลิต เก็บเกี่ยว)
      2.1.6 การจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว

จากการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกรที่ CLEANFARM ตําบลหนองหัวโพ อําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 พบว่าเกษตรกรสามารถนําความรู้มาพัฒนาวิธีการปลูกผักสลัดให้ได้ผลผลิตทุกฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บเมล็ดพันธุ์การดูแลเก็บเกี่ยว และเริ่มถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจทั่วไป