โครงการ

Close

เกษตรวิถีธรรมชาติ

โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน

โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน

โรงเรียนรอบๆ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมมือกับโรงเรียนวัดบางภาษี โรงเรียน วัดรางกําหยาด อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อําเภอพุทธมณฑล โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และภาคีเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม

เป้าหมายโครงการ

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคภายในโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สร้างความตระหนักในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัย รวมถึงสร้างความเข้าใจในเรื่องความสําคัญของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม  

ความสําคัญของโครงการ

อาหารที่ดีต่อสุขภาพ เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสําคัญ ในการส่งเสริม และสนับสนุน โดยโรงเรียนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดขึ้นเพราะ   “ เด็ก คืออนาคตของชาติ ”   โรงเรียนจึงเป็นพื้นที่ที่ควรให้ความสําคัญลําดับแรกในการจัดทําโครงการ ให้ความรู้เรื่องการผลิต และบริโภคอาหารปลอดภัยที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก ที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพทางด้านอาหาร และด้านความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงจะเป็นกลไกสําคัญต่อการขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของสังคมในอนาคต


โครงการอาหารปลอดภัยหัวใจอินทรีย์ในโรงเรียน

โรงเรียนรอบๆ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา


การดําเนินโครงการ

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
1.) โรงเรียนวัดบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2.) โรงเรียนวัดรางกําหยาด อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
3.) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
4.) โรงเรียนบ้านลานแหลม อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
5.) โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หลักสูตรการเรียนรู้

1.) การปลูกผักในระบบอินทรีย์ เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศและการทําหัวเชื้อจุลินทรีย์ การปรับปรุงดินและการทํา ปุ๋ยหมัก การเลือกเมล็ดพันธุ์ และการเพาะกล้า และการออกแบบแปลงผัก


2.) ทางเลือกในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยเรียนรู้การทําอาหารปลอดภัยโดยวิทยากรจากชุมชนมาให้ความรู้ โดยนําวัตถุดิบในชุมชนมาทําเป็นอาหารซึ่งเด็กได้เรียนรู้กระบวนการเลือกวัตถุดิบที่ปลอดภัย และกระบวนการทําอาหารให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.) การปลูกข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์เรียนรู้กระบวนการทํานาอินทรีย์ โดยเรียนรู้กับวิทยากรที่เป็นเกษตรกรต้นแบบการทํานาอินทรีย์ โดยนักเรียนได้เรียนรู้หลักการสําคัญของการทํานาอินทรีย์ลงมือปฏิบัติจริง