โครงการ

Close

อื่น ๆ

แผนการบริจาคประจำปี 2563

แผนการบริจาคประจำปี 2563

บริจาคเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะตามสถานการณ์ ตามความจำเป็น และตามความต้องการของสังคม

การดำเนินการเพื่อสังคม มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเงินทุนในการดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม การจัดซื้อ - จัดหา โดยเฉพาะในการสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีอยู่หลายด้านด้วยกัน โดยเป้นไปในหลายรูปแบบ ทั้งสิ่งของ เครื่องใช้ ไปจนถึงเงินทุน

ในส่วนของทาง “มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา” เอง ก็ได้มีการจัดการดำเนินงานในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน ตามความจำเป็น และความต้องการของสังคม อาทิ การบริจาคเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งด้านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีการวางแผนโครงการบริจาค ดังนี้

แผนการบริจาคประจำปี 2563

1. สนับสนุนอาคาร - เครื่องมือ เพื่อสาธารณูปโภคให้กับ รพ . สต . ในพื้นที่ จ . นครปฐม
2. บริจาคเงินมูลนิธิขาเทียม
3. บริจาคเงินมูลนิธิชัยพัฒนา
4. บริจาคเงินรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย (อุบัติเหตุไฟไหม้สำหรับเด็ก)
5. บริจาคข้าวอินทรีย์ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
6. บริจาคทุนการศึกษา เพื่อวาดจิตรกรรมาผนังวัดสมรโกฏิ จ . กรุงเทพฯ
7. บริจาคเงินเพื่อสร้างอาคาร หรือบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพล จ . ขอนแก่น 

แผนการดำเนินงานของโครงการ 


แผนการบริจาคประจำปี 2563

บริจาคเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะตามสถานการณ์ ตามความจำเป็น และตามความต้องการของสังคม

{progress_list} {/progress_list}