โครงการ

Close

การศึกษา

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และวิชาชีพตามบริบท

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และวิชาชีพตามบริบท

ณ โรงเรียนวัดเขายี่สาร และโรงเรียนเครือข่าย ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร

ช่วงวัยที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญอันเป็นรากฐานในช่วงชีวิตของมนุษย์ที่ควรให้ความสำคัญ นั่นคือ ช่วงวัยเด็ก หรือปฐมวัย ที่ส่งผลต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต และทักษะในด้านต่าง ๆ ซึ่งควรได้รับการดูแลและใส่ใจในการเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้าน


เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ไปจนถึงความเท่าเทียมของการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเด็กในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ยังมีโอกาสน้อยในการเข้าถึงการศึกษา อันส่งผลต่ออนาคตของเด็ก และคุณภาพชีวิตของครอบครัว หรือชุมชนในระยะยาวอีกด้วย

ดังนั้น การอบรมปลูกฝังด้วยความเอาใจใส่ เสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ดังกล่าวที่ส่วนใหญ่เป็น "โรงเรียนขนาดเล็ก" สามารถสร้างรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาในอนาคตขั้นต่อไปได้

ซึ่ง "มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา" ได้จัดทำโครงการโมเดลยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และอาชีพตามบริบทอย่างมีส่วนร่วม ดำเนินการภายใต้หลัก "เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก" นั่นหมายถึงสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษาและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อมุ่งหวังเป็นโมเดลให้โรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ อีกด้วย 

โดยพื้นที่ที่มูลนิธิฯ ดำเนินการ "โรงเรียนวัดเขายี่สาร และโรงเรียนเครือข่าย ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร สังกัดของสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปพ. สมุทรสงคราม) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็กที่แวดล้อมด้วยทรัพยากรป่าชายเลน และวิถีชีวิตที่ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร อาทิ การจับสัตว์น้ำ การทำถ่านไม้โกงกาง การแปรรูปอาหารทะเลตากแห้ง การทำกะปิ เป็นต้น

  1. เป้าหมายการดำเนินโครงการ
    ต้องการยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้มีผลการศึกษาด้านวิชาการที่ดีขึ้น ( NT, ONET ) และไม่ต่ำกว่ามาตรฐานระดับประเทศ
  2. วิธีการดำเนินการ

    - ด้านวิชาการ มีการสนับสนุนครูผู้สอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน กิจกรรม และอุปกรณ์การเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    - ด้านวิชาชีพ มีการสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาวิชาชีพตามบริบทในท้องถิ่น หรือกิจกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาการต่อยอดด้านวิชาชีพหลังจบการศึกษา 

  3. ระยะเวลาของโครงการ 3 ปี
  4. ความคืบหน้าของโครงการ


 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา และวิชาชีพตามบริบท

ณ โรงเรียนวัดเขายี่สาร และโรงเรียนเครือข่าย ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสาคร