โครงการ

Close

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

โครงการความร่วมมือด้านอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนด้อยโอกาส (Share for Life ปันอิ่ม เพื่อน้อง)

โครงการความร่วมมือด้านอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนด้อยโอกาส (Share for Life ปันอิ่ม เพื่อน้อง)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน


วันที่ 15 ตุลาคม 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดย คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มูลนิธิ ซี. ซี. เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน โดย ดร . ยุวัฒน์ วุฒิเมธี รองประธานกรรมการบริหาร และบริษัท ศาลานา ออแกนิควิลเลจ ( วิสาหกิจเพื่อสังคม ) จํากัด โดย คุณธนินท์ธร วิมลวรวิโรจน์ กรรมการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Share For Life " ปันอิ่ม เพื่อน้อง ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพให้กับเด็กด้อยโอกาส

โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายส่งมอบข้าวสารอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ จํานวน 34,000 กิโลกรัม ให้กับ โรงเรียน 44 แห่ง (เด็กนักเรียนประมาณ 8,500 คน) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ. ฉะเชิงเทรา ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัยมีโภชนาการที่ดีเติบโตสมวัยผลสะท้อนจากครูและเด็ก
“โครงการ Share for life ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้าวสารที่ได้รับจากมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทางมูลนิธิฯ เป็นอย่างสูง โรงเรียนได้นําข้าวสารที่ได้รับมาใช้ประกอบอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนเพื่อพัฒนาร่างกายให้เจริญเติบโตบำรุงสมองทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
นายอาคม ยิ้มเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย

ผมขอขอบพระคุณที่ท่านได้เมตตา มอบข้าวสารให้แก่โรงเรียน ของเรา เพื่อประกอบอาหารเช้าให้พวกเราได้รับประทานกัน เป็นข้าว 5 สายพันธุ์ ท่ีอร่อยและมีประโยชน์มากครับ ผมสัญญาว่าผมจะ ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีครับ
เด็กชายเมธา ชาดง
นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย


จังหวัดอยุธยา
กระผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้มอบข้าวสารอินทรีย์ให้กับโรงเรียนของเรา ทางโรงเรียนได้นําข้าวสารอินทรีย์มาประกอบอาหารให้กับนักเรียนได้รับประทานทั้งในโครงการอาหารเช้าเพื่อน้องและโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ได้รับประทานข้าวท่ีมีประโยชน์ลดความเสี่ยงจากพิษของสารเคมี ที่อาจปนเปื่อนทําให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีกระผมจึงขอขอบพระคุณทางมูลนิธิฯ มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในครั้งต่อไป
นายสมทรง อนุภาพ
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง

ผมรู้สึกดีใจที่ท่านเมตตามอบข้าวให้กับผมให้ผมได้ทานอิ่มในบางวันผมไม่ได้ทานข้าวมาจากบ้าน แต่ผมก็มาทานข้าวท่ีโรงเรียนในทุกเช้าทำให้ผมร่างกายแข็งแรงผมขอกราบขอบพระคุณที่ท่านมอบข้าวสารที่มีประโยชน์มาให้ครับ
เด็กชายจักรภัทร วัฒนโชติ (น้องเต็ม)
นักเรียนโรงเรียนหนองไม้ซุง

โครงการความร่วมมือด้านอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนด้อยโอกาส (Share for Life ปันอิ่ม เพื่อน้อง)

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน

{progress_list} {/progress_list}