โครงการ

Close

ศิลปวัฒนธรรม

วัดสมรโกฏิ

วัดสมรโกฏิ

วัดสมรโกฏิ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


วัดสมรโกฏิต้ังอยู่ริมฝั่งคลองบางซื่อ อยู่ห่างจากหอนาฬิกาท่านํ้านนท์ไปทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 16 ถ. วงแหวน ม.8 หรือซอย รัตนาธิเบศร์ 25 ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทุบรี วัดถูกสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2542 วัดสมรโกฏิ โบราณสถานสําคัญภายในวัดสมรโกฏิ ได้แก่ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ ลักษณะของเจดีย์มีฐานสิงห์ เหนือฐานสิงห์เป็นฐานบัว องค์ระฆังย่อมุมไม้สิบสองเหนือขึ้นไป เป็นฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมและฐานบัวหงาย 9 ชั้น


ภายในอุโบสถของวัดมีพระพุทธรูปที่ทําจากทองคําแท้และภาพเขียน จิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก ในวิหาร นอกจากพระพุทธรูปทองคํายังมีพระพุทธรูปที่ทําจากหินอ่อนแท้ปางแสดงปฐมเทศนา และรูปจําลองหลวงปู่เสือ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาทั้งในด้าน วิชาการและหลักธรรมแก่เด็กๆ ในชุมชนและตราบจนถึงปัจจุบันวัดสมรโกฏิก็ยังคง เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของผู้อาศัยในบริเวณชุมชนบางกระสอ


วันที่ 15 สิงหาคม 2563 คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ ได้ทําพิธีส่งมอบงานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์และภายในวิหารหลวงพ่อคง วัดสมรโกฏิ ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เพื่อดํารง รักษาศิลปวัฒนธรรมและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับประชาชนสืบต่อไป

วัดสมรโกฏิ

วัดสมรโกฏิ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

{progress_list} {/progress_list}