ศิลปวัฒนธรรม

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ในยุคที่ความทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต เรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม นับเป็นเรื่องสําคัญในการดํารงรักษาเพื่อเป็นมรดกของชาติ และเป็นวิถีที่ดี ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนในสังคมไทย เราจึงมุ่งเน้นจัดทำโครงการเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้ดํารงไว้ เพื่อเป็นการแสดงถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ให้คนรุ่นหลังได้นําไปศึกษาเรียนรู้ และเป็นมรดกของประเทศชาติต่อไป