โครงการ

Close

ศิลปวัฒนธรรม

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ตั้งอยู่ที่อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยพระครูวรเวทย์วิสิฐ หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เดินธุดงค์ปักกลดและพบบ่อนํ้าทิพย์ ดังคําบอกเล่าของ พระอธิวัฒน์ รตนวญโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์


ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ตามพระดําริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อคร้ังพระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และเสด็จเยือนวัดแห่งนี้ ทอดพระเนตรเห็นสภาพความทรุดโทรม ของวัดและฝาผนังวิหาร จึงมีพระดําริที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้น โดยทรงออกแบบการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปกรรมท้องถิ่นแบบล้านนา ภายในเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพระมหาชนก จากบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นอกจากจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานภายในวิหาร ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพนับถือ แวะเวียนมากราบไหว้ สักการะบูชาจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยคุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการ ได้ทําพิธีส่งมอบงานภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในโบสถ์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดํารง รักษาศิลป วัฒนธรรมและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้กับประชาชน ได้เรียนรู้ศึกษาต่อไป

วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

{progress_list} {/progress_list}