โครงการ

Close

ศิลปวัฒนธรรม

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี


วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ รองประธานกรรมการ และ นายสมคิด รุจีปกรณ์ กรรมการและเลขาธิการ ได้เข้าพบนายวัลลภิศร์ สดประเสริฐ รองประธานมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต โดยมอบเงินบริจาค จํานวน 1,000,000 บาท ใหกับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสนับสนุนการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังใหม่ วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม จ. จันทบุรี และก่อสร้าง โรงมหรสพสาธิตเพื่อใช้จัดแสดงหุ่นกระบอก รวมถึงรวบรวมศิลปะสําคัญของชาติ เพื่อการศึกษาสืบทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป


จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร

วัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

{progress_list} {/progress_list}