ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องเกื้อกูลกัน การพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งถือเป็นฐานรากที่สําคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เพราะเมื่อคนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องคนก็จะได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเช่นกัน เราจึงมุ่งเน้นการทําโครงการส่งเสริมชุมชนให้ขับเคลื่อนงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่า คนจะเป็นฟันเฟืองสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่จะส่งผลต่อการรักษาฐานทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อคนรุ่นปัจจุบัน และคนรุ่นต่อไป