เกษตรวิถีธรรมชาติ

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านเกษตรวิถีธรรมชาติต่อเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมการส่งเสริมให้เกษตรกรทําเกษตรแบบไม่ใช่สารเคมี จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อสังคมไทยทั้งความปลอดภัยของผู้ผลิต ผู้บริโภค เกิดผลดีต่อสิ่แวดล้อม ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม เราจึงมุ่งเน้นการทำโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้การทําเกษตรกรรมวิถีธรรมชาติให้กับเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนพร้อมกับการให้ผู้บริโภค มีความรู้ตระหนักถึงความสําคัญเรื่องอาหารปลอดภัยเพราะเราเชื่อว่าหากเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในเรื่องเกษตรวิถีธรรมชาติ จะทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีกับคนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน