การศึกษา

Close

วัตถุประสงค์


ดำเนินงาน หรือสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล

การศึกษาถือเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ การสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศเกิดความมั่นคงในอนาคต ซึ่งปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งผลต่อปัญหาสังคมในระยะยาว เราจึงมุ่งเน้นจัดทําโครงการโมเดล ยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนห่างไกลความเจริญ หรือโรงเรียนนอกเขตเทศบาล เพื่อเป็นโมเดลการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะเชื่อว่การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญของการพัฒนาคนไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ