สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน

Close

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างความร่วมมือ หรือสนับสนุน องค์กรการกุศล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ในกิจกรรมซึ่งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จําเป็นต้องอาศัยกระบวนการทํางานและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง เราจึงมุ่งเน้นทําโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการบูรณาการทักษะ ความเชี่ยวชาญ ได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามบริบท ความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย จะส่งผลให้โครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าหมายได้อย่าง มีคุณภาพ และยั่งยืน