ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) เข้าพบผู้แทนมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิขาเทียมได้ช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ เป็นจำนวนมากกว่า 30,000 ราย โดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี