ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า

กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่า

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี

พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตรัสไว้เรื่องคนกับช้าง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ . ศ .2542 ความว่า “ ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องทำให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างแหล่งอาหารในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างออกมาที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า ” หากในป่ามีอาหารเพียงพอคงไม่ต้องออกมาหากินนอกพื้นที่ทำให้เกิดผลกระทบกับทั้งมนุษย์และสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นการที่สัตว์ป่ามากินพืชไร่ของมนุษย์ หรือ มนุษย์ทำร้ายสัตว์ป่า ก็ตาม จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดภาระกิจการร่วมกันปลูกพืชอาหารให้สัตว์ป่าขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งอาหารให้สัตว์ป่าที่เพียงพอ

ขอขอบคุณ อาสาสมัคร Goal Together เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ มวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้