ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

คิดแบบ Smart Farmer รุ่นที่ 7

คิดแบบ Smart Farmer รุ่นที่ 7

ณ บ้านเคียงนา ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

การทำเกษตรตามหลักเกษตรวิถีธรรมชาติ (Permaculture)ปรับปรุงดิน ทำปุ๋ยหมัก ทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ หมุนเวียนทรัพยากรในแปลงฟาร์ม และออกแบบฟาร์ม