ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพลเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพลเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย

โรงพยาบาลพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

พิธีลงนามความร่วมมือ ( MOU) การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพลเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย (M2) จังหวัดขอนแก่นโซนใต้ ระหว่าง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา กับ โรงพยาบาลพล ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการบูรณาการและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ประกอบไปด้วย

ชั้นที่ 1 ลานจอดรถผู้มารับบริการ

ชั้นที่ 2 แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกเฉพาะโรค ห้องบัตร ห้องยา ห้องเอ็กซเรย์

ชั้นที่ 3 ห้องผู้ป่วยวิกฤติ( ICU) ธนาคารเลือด เทคนิคการแพทย์ แผนกทันตกรรม

ชั้นที่ 4 ห้องผ่าตัด ห้องคลอด


เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดและลดภาระของผู้มารับบริการที่ต้องเดินทางไกล และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนสนับสนุนทรัพยากรในระยะต่อไป อันได้แก่ เครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และวัสดุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบให้ทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการการแพทย์เฉพาะทาง ตามเกณฑ์คุณภาพ นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์