ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ UTC จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดพิธีลงนามโครงการ Crushed Bottle Bank

ศูนย์ UTC จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดพิธีลงนามโครงการ Crushed Bottle Bank

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการร่วมพัฒนานวัตกรรม "โครงการ Crushed Bottle Bank" ระหว่างโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเครื่องบีบอัดขวดพลาสติก จำนวน 5 เครื่อง (มูลค่า 750,000 บาท)

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ขวดพลาสติกในชีวิตประจำวัน

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมพฤติกรรมการแยกขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก) ผ่าน นวัตกรรมเครื่อง Crushed Bottle Bank ให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไป

3. เพื่อเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงเรียน และโรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง และ นำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม Crushed Bottle Bank เพื่อขยายผลในระยะต่อไป      จากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทำให้เราสนใจสนับสนุนโครงการนี้ อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะพลาสติก เพราะจากสถิติประเทศไทยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติกเป็นหมื่นล้านขวดต่อปี นับเป็นตัวเลขที่สูงมาก และสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการรณรงค์ให้คนลดใช้พลาสติกแล้ว คือการหาระบบการจัดการเรื่องการคัดแยกที่ดี เพื่อให้สามารถนำวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ จะสามารถช่วยลดปัญหาด้านขยะพลาสติกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต