ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ

ยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ

ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ

    ทีมงานมูลนิธิสุทธิรัตน์ฯ ลงพื้นที่บ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจกระบวนการ PGS ( Participatory Guarantee Systems ) เป็น ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้

     เพื่อยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับกลุ่มเครือข่ายประมงพื้นบ้าน(ประมงอินทรีย์) ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ ของการสนับสนุน พัฒนาชุมชนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ Goal Together “ ลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ ” ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา