ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้ ตรวจรับรอง และยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

โครงการให้ความรู้ ตรวจรับรอง และยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

กลุ่มทิพย์ช้างภาคีวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

     มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ ตรวจรับรอง และยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการทำงานด้านเกษตรวิถีธรรมชาติ โดยมีพื้นที่เป้าหมาย คือ กลุ่มทิพย์ช้างภาคีวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Grower group and internal control system ; ICS) ในระยะที่ 6 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การ ยกระดับข้าวไทยให้ได้การรับรองมาตรฐานในระดับสากล (IFOAM) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบการปลูกข้าวที่ดีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเป็นโมเดลผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในอนาคต