ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ

กิจกรรมลงแรงทำซั้ง เรียนรู้ธนาคารปูม้าปากน้ำปราณ

ณ กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา อาสาได้ลงร่วมแรงร่วมใจลงแรงทำซั้ง 100 ต้น ซึ่งเป็นเป่าหมายของกลุ่มฯ เพื่อจะนำไปทิ้งซั้งนอกชายฝั่งระยะทาง 3,000 เมตร เพื่อเป็นแหล่งพักพิงของลูกปลา และเพียงขนาดเล็กที่เป็นอาหารของปลาใหญ่ทำให้เกิดระบบนิเวศทางทะเลสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และสมบูรณ์ต่อไป และการจัดทำข้อมูลพัฒนาชุมชม (Master Plan ฉบับย่อ 2วัน1คืน) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนเลือกนำข้อมูลพัฒนานี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด