ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ UTC จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดพิธีลงนามโครงการ Crushed Bottle Bank

ศูนย์ UTC จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จัดพิธีลงนามโครงการ Crushed Bottle Bank

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการร่วมพัฒนา นวัตกรรม   "โครงการ Crushed Bottle Bank" ระหว่าง โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเครื่องบีบอัดขวดพลาสติก จำนวน 5 เครื่อง (มูลค่า 750,000 บาท)

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ขวดพลาสติกในชีวิตประจำวัน

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเสริมพฤติกรรมการแยกขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก) ผ่าน นวัตกรรมเครื่อง Crushed Bottle Bank ให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไป

3. เพื่อเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย โรงเรียน และโรงพยาบาล จำนวน 5 แห่ง และ นำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม Crushed Bottle Bank เพื่อขยายผลในระยะต่อไป

จากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทำให้เราสนใจสนับสนุนโครงการนี้ อันเนื่องมาจากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะพลาสติก เพราะจากสถิติประเทศไทยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นขวดพลาสติกเป็นหมื่นล้านขวดต่อปี นับเป็นตัวเลขที่สูงมาก และสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการรณรงค์ให้คนลดใช้พลาสติกแล้ว คือการหาระบบการจัดการเรื่องการคัดแยกที่ดี เพื่อให้สามารถนำวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ จะสามารถช่วยลดปัญหาด้านขยะพลาสติกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต